Pokyny autorům odborných článků pro CAUSU SUBITU

 • výstižný název práce
 • v záhlaví uvést jméno a příjmení autora (autorů) vč. titulů, dále plnou adresu pracoviště
 • uvést telefonní a e-mailové spojení – nutné při korekturách 
 • souhrn – stručné shrnutí obsahu článku v rozsahu asi 10 řádků
 • klíčová slova 
 • vlastní text článku: úvod, názvy jednotlivých kapitol – tučně, podkapitoly podtrženě
 • závěr
 • seznam použité literatury – uvádět dle mezinárodní normy, maximálně 10 citací
 • redakce si vyhrazuje právo provádět drobné textové úpravy
 • podpisem smlouvy dává autor své dílo k oponentuře a odborné a jazykové korektuře
 • kazuistiky a úvahy musí mít stejné náležitosti jako odborné články – viz výše
 
 • délka článku 5 – 12 normostran , tj. 5x – 8x A4
 • – normostranou se rozumí 30 řádků na stránce x 60 znaků na řádku
  – ve Wordu velikost písma 12
  – řádkování 1,5
 • zaslat článek e-mailem 
 • je možno připojit k článku i grafy, tabulky a jiné přílohy 
 • číslovat stránky, v závěru článku označit celkový počet stran
 • seznam literatury
 • článek by měl obsahovat imprimaturu vedoucího pracoviště

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.